Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด โดยมี นายยงยุทธ พันตารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว

     กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้จังหวัดพิจิตร ดำเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค ปี 2562 โดยจังหวัดพิจิตร ดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ทุกครัวเรือนเป็นประจำทุกปี และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ทุกสองปี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการรับรู้สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของตนเองและชุมชน เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในทุกระดับจังหวัดอย่างจริงจังและเป็นระบบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด

     สำหรับการประชุมในวันนี้จังหวัดพิจิตรได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล รวมทั้งผู้จัดเก็บ ผู้บันทึกข้อมูลดีเด่น สุดยอดพัฒนาการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในปี 2562 เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดเก็บข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด ด้วยการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ และนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร จำนวน 50 หน่วยงาน และในวันนี้ได้มีการมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้บันทึกข้อมูล ผู้จัดเก็บข้อมูลดีเด่น จำนวน 21 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูลปี 2562 พร้อมทั้งมีการเสวนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิจิตรด้วยข้อมูล จปฐ.คุณภาพ อีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร