Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดทำร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     วันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการการดำเนินการ ทบทวนแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมพิจารณา ทบทวนร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรเพื่อจัดทำแผนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ของจังหวัดพิจิตรให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่โดยร่างแผนดังกล่าว ประกอบด้วย สถานการณ์สาธารณภัย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย หลักการจัดสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การสื่อสารและโทรคมนาคม การฟื้นฟู และการขับเคลื่อนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร มีหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในจังหวัดพิจิตรร่วมปฏิบัติงาน ตามภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตามแผนดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยง ในการเกิดอุบัติภัยและภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนเมื่อเกิดภัยพิบัติสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

     ทั้งนี้การประชุมจัดร่างแผนดังกล่าว ทางจังหวัดพิจิตรจะนำข้อมูลไปปรับใช้ในการป้องกันการเกิดภัยต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย มีประสิทธิภาพเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีหากเกิดภัย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร