06/14 2562

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจิตร นำเยาวชนจัดโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ด้วยการผลิตสื่อสร้างสรรค์

     วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุม CK HALL อำเภอเมืองพิจิตร โดยมีสภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน

     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร จัดอบรมเชิงปกิบัติการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร เพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยจัดให้น้องๆเยาวชนได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาการค้ามนุษย์ ความอันตรายที่เกิดขึ้นจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์

     นอกจากนี้ได้ให้น้องๆผู้ร่วมโครงการได้แบ่งกลุ่มจัดทำสื่อวีดีทัศน์ สะท้อนปัญหาการค้ามนุษย์ และแนวทางแก้ไข ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะได้รับโจทย์ที่แตกต่างกัน โดยการถ่ายทำ และตัดต่อจะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นหลักเพื่อให้เข้ากับยุค 4.0 ทั้งนี้วีดีทัศน์ ทั้งหมดจะนำไปเผยแพร่บนโซเชียล เป็นการประชาสัมพันธ์การป้องกันการค้ามนุษย์อีกด้วย

     สำหรับปัญหาการค้ามนุษย์ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยจัดเป็นนโยบายเร่งด่วน และเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในทุกจังหวัด เป็นกลไกหลักในการสร้างการรับรู้และการป้องกันการค้ามนุษย์ ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะวัยเด็ก ซึ่งจะเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร