Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดอบรมโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมการพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต (Anti- Corruption Young Leaders)

     วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมการพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต (Anti- Corruption Young Leaders) โดยมีนายณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร เป็นผู้กล่าวรายรายถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว

     สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต (Anti- Corruption YoungLeaders) มุ่งหวังให้เกิดการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัด ร่วมมือกับองค์กร ชมรม ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต โดยประยุกต์หลักการของโมเดล STRONG มาพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริตซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ คือความพอเพียง ความโปร่งใส ความตื่นรู้หรือรู้เท่าทันต่อการทุจริต อยู่บนพื้นฐานของความรู้ในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมรับการอบรมจะเป็นพลังทาง สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งด้วยจิตพอเพียงต้านทุจริต สร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง การพัฒนาเยาวชนตามกิจกรรมดังกล่าวจะมีการสร้างสื่อรณรงค์สร้างสรรค์เพื่อปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการกระทำอย่างรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมของคนในจังหวัดพิจิตร กระตุ้นเตือนไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยในวันนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร นำโดยนางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ อู่ดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ได้ร่วมให้ความรู้ในเรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์(การทำคลิป) และการถ่ายภาพวิดีโอ รวมถึงการตัดต่อเบื้องต้นสำหรับมือใหม่อีกด้วย

     สำหรับโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมการพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต (Anti- Corruption Young Leaders) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -23 มิถุนายน 2562 โดยมีเยาวชนร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อสถานศึกษาต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร