Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำขบวนปั่นจักรยานออกเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ในกิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น”

     บ่ายวันนี้ 19 มิถุนายน 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวิทยา มากปาน นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายนักปั่นจักรยาน ร่วมปั่นจักรยาน ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร ในเขตตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในโครงการ “ผู้ว่าพาปั่น” เพื่อสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ ในการออกกำลังกาย สร้างความรักความสามัคคีและความสุข นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับนโยบายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายให้คนไทย รวมทั้งส่วนราชการทั่วประเทศ ออกกำลังกายในทุกวันพุธ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร

     กิจกรรมในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำคณะนักปั่นจักรยานโดยเริ่มจาก อบต.วังทรายพูนไป โดยปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านพร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กพิการ รวม 3 ราย ได้แก่ นางสาวสกาวเดือน ทองพวง หมู่ที่ 13 ตำบล วังทรายพูน ผู้ป่วยพิการทางสติปัญญา รายต่อมานางสาวมลฤดี หอมตา หมู่ที่ 13 ตำบล วังทรายพูน ผู้ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหว และนายจีระศักดิ์ พลเมืองศรี หมู่ที่ 8 ตำบล วังทรายพูน (ปัจจุบันอาศัยอยู่หมู่ 5 หน้าวัดปาเขาน้อย)เยี่ยมผู้ป่วยพิการทางสติปัญญา สำหรับครั้งนี้ คณะนักปั่นจักรยาน ได้นำสิ่งของที่เตรียมมาของแต่ละคน มอบให้กับผู้สูงอายุและเด็กพิการทั้ง สร้างความประทับใจให้กับชาวชุมชนตำบลวังทรายพูนเป็นอย่างมาก

     นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำขบวนปั่นจักรยานเยี่ยมชม ศูนย์ OTOP นวัตวิถี หมู่ที่ 5 บ้านเนินหัวโล้ และเยี่ยมชมวัดป่าเขาน้อย มนัสการรูปปั้นหลวงปู่จันทา ถาวโร สำหรับหลวงปู่จันทา เป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพระปฎิธรรมสายธรรมยุตนิกาย ฉันภัตตาหารในบาตรเพียงมื้อเดียวคือมือเช้า เป็นพระที่ยึดถือปฎิบัติธรรมที่ประชาชนศรัทธา และถือว่า เป็นพระที่บริสุทธิ์ ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวจังหวัดพิจิตรและใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร