Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร โครงการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ผู้ว่าฯพิจิตร นำบริการจากส่วนราชการสู่ประชาชน

     วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางแก้วจิต มากปาน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร นำบริการจากส่วนราชการสู่ประชาชน ในโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ณ วัดพร้าว ตำบลวัดขวาง ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

     ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้พบปะพูดคุยกับประชาชน พร้อมรับฟังถึงสภาพปัญหาข้อเสนอแนะที่ประชาชนชาวตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล เพื่อนำกลับมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยได้สรุปปัญหาความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้จังหวัดช่วยเหลือและเร่งพัฒนา คือ ปัญหาด้านคมนาคมในพื้นที่ ได้แก่ ถนน พจ.ถ. 88-036 (สายหนองบัว) พื้นถนนพังชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อการคมนาคมไม่สะดวก ถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ เขบัว หมู่ที่ 3 บ้านวัดขวาง สภาพถนนพังชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนสายบ้านนายบัวลอย จันทร์เชื้อ ถึงบริเวณนา นายสนม พงษ์ไทย บ้านหนองแตง สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งประชาชนได้ใช้ถนนทั้ง 3 สายเพื่อสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทางจึงต้องการให้ดำเนินการก่อสร้างถนนเสริมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

     นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และคณะแม่บ้านเหล่ากาชาดได้มอบทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 10ทุน และมอบทุนการศึกษา จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร จำนวน 10ทุน พร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน จำนวน 100 ชุด โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งได้ปลูกต้นไม้ และตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆ อีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร