Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าฯ พิจิตร ย้ำนายอำเภอ เกษตรอำเภอ เร่งทำความเข้าใจเกษตรกรในพื้นที่ ในการจำกัดการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส

     25 มิถุนายน 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เน้นย้ำในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยกล่าวถึงมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรทราบแนวทางดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดย สนง.เกษตรจังหวัดพิจิตร มีเป้าหมายอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน ไม้ดอก รวม 9,568 ราย ซึ่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว เพื่อเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายร้ายแรงต่อเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งสิ่งแวดล้อม

     สำหรับมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดพืชที่ให้ใช้พาราควอต และไกลโฟเซต เฉพาะกำจัดวัชพืชในการปลูกอ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด และไม้ผลเท่านั้น ส่วนคลอร์ไพริฟอส ให้ใช้เฉพาะกำจัดแมลงในการปลูกไม้ดอก พืชไร่ และกำจัดหนอนเจาะลำต้นในไม้ผล รวมทั้งกำหนดพื้นที่ห้ามใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ในพื้นที่ปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร พื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่สาธารณะ ยกเว้นสำหรับหน่วยงานราชการ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท ที่ใช้สารกำจัดวัชพืช เพื่อกำจัดวัชพืชข้างทางรถไฟ และข้างถนน ต้องขออนุญาตกรมวิชาการเกษตรเพื่อใช้สารกำจัดวัชพืช ตามพื้นที่และปริมาณที่กำหนด

     สำหรับเกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดต้องแสดงหลักฐานผ่านการอบรม ชนิดพืชที่ปลูก พร้อมจำนวนพื้นที่ปลูกเพื่อกำหนดปริมาณสารเคมีที่จะซื้อไปให้มีความเหมาะสมกับความต้องการใช้ เพื่อนำไปแสดงเป็นหลักฐานในการซื้อสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ส่วนผู้รับจ้างพ่นก็จะต้องผ่านการอบรมเช่นเดียวกัน โดยสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เน้นย้ำให้นายอำเภอและเกษตรอำเภอทุกแห่ง เร่งทำความเข้าใจมาตรการดังกล่าวแก่เกษตรกร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร