Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิจิตร

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 4ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดยางคอยเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว

     คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เบ็ดเสร็จต่อเนื่อง ประกอบกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 41 /2557 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ให้หน่วยราชการที่รับผิดชอบนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาโดยทันที และติดตามให้ความช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ ทั้งในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ

     ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร จัดทำโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อบำบัด รักษา ฟื้นฟู และดูแลช่วยเหลือผู้เสพ หรือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ และสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก การควบคุมตนเอง การปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและเป็นปกติสุข การดำเนินโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 99 คน จาก 12 อำเภอ ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2562

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร