Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี"

     ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี"
     วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยมีนายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก พร้อมด้วยนายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์
     ด้วยวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา
     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ การผ่าตัดทำหมัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การจัดนิทรรศการความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์ และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากหน่วยงานราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค กรมประชาสัมพันธ์ อำเภอบางมูลนาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ โดยมีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการผ่าตัดทำหมันทั้งสิ้น 144 ตัว

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร