Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร อบรมแกนนำหมู่บ้านขยายผลศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ตามโครงการขยายผลศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร จัดการฝึกอบรมแกนนำหมู่บ้านขยายผลศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร ตามโครงการขยายผลศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

     การดำเนินงานขยายผลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นเครือข่ายของศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร เป็นดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่ต้องการขยายผลการดำเนินงาน ให้ครอบคลุมไปยังทุกพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของประชาชน ด้านการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดต้นทุนการผลิตให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดพิจิตรขยายผลจุดเรียนรู้ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร รวม 36 แห่ง และปัจจุบันได้ขยายผลการเรียนรู้ในระดับหมู่บ้าน จำนวน 74 หมู่บ้าน

     เพื่อให้แกนนำหมู่บ้านขยายผลศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร มีความเข้าใจ หลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน สามารถเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมได้ จึงได้ฝึกอบรมแกนนำหมู่บนขยายผลศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฝึกอบรม 140 คน ประกอบด้วยแกนนำหมู่บ้าน จำนวน 25 หมู่บ้านๆละ5 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จังหวัด 15 คน ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน

     สำหรับศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างด้านการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยแบ่งพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทั้งด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งได้รับความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร