Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ส.ปชส.พิจิตร จัดประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดฯ วางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในปี 64

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานร่วมประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

     โอกาสนี้ นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ อู่ดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ในฐานะเลขานุการ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดฯ ได้อธิบายทำความเข้าใจในรายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้คณะอนุกรรมการฯแสดงความคิดเห็น และร่วมพิจารณาถึงการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์นโยบายของภาครัฐ ของงบประมาณปี 2564 เบื้องต้นคณะอนุกรรมการฯได้เห็นชอบในทุกโครงการที่ ส.ปชส.พิจิตร เสนอ ทั้งนี้ ส.ปชส.พิจิตร จะได้รวบรวมข้อมูลและเสนอต่อจังหวัดต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร