Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิจิตรส่งเสริมประชาชน สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ภัยแล้ง ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 จังหวัดพิจิตรเดินหน้าขับเคลื่อน บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน แก่ผู้นำท้องถิ่นในทุกหมู่บ้านของจังหวัดพิจิตร กว่า 1,000 คน โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมมีพรสวรรค์

     การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นนโยบายของนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่ได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยส่งเสริมให้ประชาชนจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่ ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ซึ่งธนาคารน้ำใต้ดินจะเป็นจุดที่ช่วยระบายน้ำท่วมขังลงสู่ใต้ดินได้ในเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินให้มีมากยิ่งขึ้น

     สำหรับกิจกรรมในวันนี้นอกจากมีการให้ความรู้ในการจัดทำธนาคารน้ำได้ดินในทางทฤษฎีแล้ว นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตรได้นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตำบลห้วยเกตุอำเภอตะพานหิน เพื่อรับชมการสาธิต ถึงขั้นตอน และทดลองการใช้งานของธนาคารน้ำใต้ดิน พร้อมกันนี้ได้กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดพิจิตรได้ขับเคลื่อนการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้จัดสร้างธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบ ใน 3 อำเภอ ที่มีลักษณะพื้นที่แตกกัน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ให้กับประชาชนในจังหวัดพิจิตรและผู้ที่สนใจการทำธนาคารน้ำใต้ดินต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร