Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เปิดโครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง การเสริมสร้างกลุ่มมวลชน เป็นจิตอาสา สร้างสามัคคี ปรองดอง

     ปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคม เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศหลายๆด้าน การสร้างทัศนคติและแนวคิดที่ถูกต้องให้กับประชาชน เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้สังคมอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุข โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ มีความรู้ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์สถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะสามารถลดปัญหาความขัดแย้งที่คุกคามต่อไปได้

     จังหวัดพิจิตรจึงได้จัดการอบรมโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเยาวชนจิตอาสาในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน เกิดความรัก ความสามัคคี อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสันติ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน เป็นสื่อกลางในการออกเผยแพร่ อุดมการณ์ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้กับประชาชนและทุกภาคส่วน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมไทยในการที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างอุดมการณ์ ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนจิตอาสา ได้เข้ามามีส่วนร่วม ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร จากกรมทหารม้าที่ 3 กองพลทหารม้าที่ 1 มีเป้าหมาย คือ นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร จำนวน 220 คน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร