08/09 2562

การเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดพิจิตร

     วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดพิจิตร โดยมีนายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ นายหัฏฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง และเกษตรกรอำเภอโพธิ์ทับช้างร่วมกิจกรรม พร้อมทำบันทึกความร่วมมือ MOU เรื่องการรับซื้อผลผลิตข้าวของชาวนาในจังหวัดพิจิตร ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร