Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร รองรับการลงทุนยุค 4.0

     วันที่ 9 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการสัมมนาและเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการลงทุน ณ ห้องวชิรวิทย์ ชั้น 2 โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

     ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ 2560-2564 ว่าด้วยการ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันที่ยั่งยืน กระทรวงอุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่นในการวางแผนการใช้พื้นที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เหมาะสม ความสมดุลในมิติต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการลงทุนรวมถึงแผนพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรม ที่ใกล้เคียงการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถประกอบกิจการได้อย่างมีศักยภาพ และอยู่ ร่วมกับชุมชน ซึ่งในปี 2562 ได้ดำเนินการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่พิจิตร ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ โดยได้ศึกษารวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์พื้นที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาเป็นเครื่องมือร่วมกับผลการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อเตรียมเป็น ฐานข้อมูล พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเตรียมรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเศรษฐกิจระบบผลิตแรงงานชุมชน และความสอดคล้องนโยบายของประเทศ ภูมิภาค และจังหวัดต่อไป เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างปกติสุขและยั่งยืน

     สำหรับงานสัมมนาและเผยแพร่ผลการดำเนินงานครั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 หน่วยงานประกอบด้วยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเตรียมรองรับการพัฒนาและอุตสาหกรรม ตลอดจนเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร