Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่นำคณะกรรมการตรวจประเมิน การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด

     วันที่ 10 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่นำคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยมีนายอำเภอ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการภาคีเครือข่ายดูแลจัดการขยะ พร้อมทั้งนำเสนอการดำเนินงานบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของตนเอง ว่ามีผลงานเด่นชัดจนเป็น 1 ใน 5 ท้องถิ่น ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด

     โดยในช่วงเช้าของวันนี้ ที่ห้องประชุมอำเภอบึงนาราง คณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ลงพื้นที่รับการประเมิน เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงาน จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะ ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ลงพื้นที่รับการประเมิน ณ เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงาน จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะหมู่บ้านต้นแบบ หมู่ที่ 4

     สำหรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินในครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด เป็นการพิจารณาหาอำเภอ ที่มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจะพิจารณาผลงานและคัดเลือกผลงานของอำเภอ ที่คัดเลือก จำนวน 5 อำเภอ ตามหลักเกณฑ์การประกวด และเพื่อพิจารณากำหนดลงพื้นที่อำเภอที่ได้รับการคัดเลือก รวมไปถึงเพื่อตัดสินและจัดอันดับรางวัลอำเภอที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเหมาะสมเพื่อรับรองรางวัลชนะเลิศอำเภอสะอาด จากคะแนนเต็ม 145 คะแนน ทั้งนี้คณะทำงานพิจารณาคัดเลือก และตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อประเมินและตัดสินการประกวด ก่อนนำผลคะแนนเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ครั้งต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร