Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

มจร.พิจิตร จัดอบรมขยายเครือข่ายเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล สำหรับคณะสงฆ์ภาค 4 และ 5

     วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตร ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถระสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 4 และเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระราชสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร จัดการอบรมเครือข่ายเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล สำหรับคณะสงฆ์ภาค 4 และ 5 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ

     การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ที่ปฏิบัติงานในหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ให้มีองค์ความรู้ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ การทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย จะทำให้คณะสงฆ์สามารถดำเนินกิจกรรม และสอดรับกับนโยบายสำคัญได้อย่างดี ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ให้ได้รับการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความพร้อมที่จะบูรณาการร่วมกันอย่างมีเอกภาพต่อไป

     สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยคระสงฆ์ภาค 4 และ 5 ที่ 8 จังหวัดได้แก่ พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และตาก ร่วมส่งผู้แทนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 150 รูป /คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2562 และมีการศึกษาดูงานหน่วยอบรมตำบลต้นแบบ สำหรับคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ณ วัดดงตะขบ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร