Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าฯพิจิตร ลงพื้นที่มอบนโยบายการทำงาน แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เน้นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน

     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมนายสุเทพ วงษ์พาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่มอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอตะพานหิน อำเภอวังทรายพูน และอำเภอสากเหล็ก

     โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้กล่าวพบปะกับผู้นำท้องที่ พร้อมมอบนโยบายการทำงานหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีนโยบายหลักประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งในสภาวะปกติและช่วงประสบภัยต่างๆ การรณรงค์เรื่องความสะอาด ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่สาธารณะ สนองพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งหวังให้กิจกรรมจิตอาสา เป็นกิจกรรมสานความสามัคคีในหมู่บ้านและชุมชน

     ทั้งนี้คณะผู้บริหารจังหวัดพิจิตร จะลงพื้นที่มอบนโยบาย แก่ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกอำเภอ เพื่อการพัฒนาจังหวัดพิจิตรให้ไปในทิศทางเดียวกัน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร