Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พมจ.พิจิตร จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณโถงศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 (ด้านหลัง) นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยจังหวัดพิจิตร

     คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2543 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครไทย เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม กำหนดจัดงานวันสังคมสูงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยจังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม

     สำหรับกิจกรรมการจัดงานในวันนี้ สำนักงานฯ ได้บูรณาการจัดงานโครงการเปิดบ้าน พม.คุณธรรม ร่วมกับการจัดงานในวันนี้ด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกิจกรรมคุณธรรมต้นแบบของแต่ละเครือข่าย รวมทั้งกิจกรรม พม.คุณธรรม อันเป็นการขับเคลื่อนส่งเสริมจังหวัดพิจิตรคุณธรรม โดยมีกิจกรรม เช่น นิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นิทรรศการมีชีวิต และผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายคุณธรรม การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบคุณธรรม ของแต่ละเครือข่ายคุณธรรม มอบต้นไม้/ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัคร และผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมอื่น ๆ รวมจำนวน 80 คน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร