Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน)

     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องจินดารัตน์ ชั้น 3 โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมือง พิจิตร จังหวัดพิจิตร นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ร่วมกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน) โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือราชการกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมรับประทานอาหารเช้า ร่วมกันเสวนาแบบเพื่อนพ้องน้องพี่ประจำจังหวัดพิจิตรโดยพร้อมเพรียงกัน และยังได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ภายในจังหวัดพิจิตรอีกด้วย

     โอกาสนี้ นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยเน้นงานให้บริการประชาชนต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว เพื่อป้องกันการร้องเรียน ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ มีแนวทางพัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด และเชิญชวนส่วนราชการทุกส่วนให้ดูแลรักษาความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจะมีนโยบายที่จะมอบประกาศเกียรติคุณให้กับส่วนราชการ ซึ่งจะมีการประเมิน ทุก 6 เดือน โดยจะแบ่งส่วนราชการที่ตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตรและส่วนราชการที่ตั้งอยู่นอกศาลากลางจังหวัดพิจิตร และทุกอำเภอในจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร