Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมจังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำพสกนิกรชาวพิจิตร ประกอบพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎรตลอดมา

     โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ซึ่งโครงการฝนหลวงนี้มีประโยชน์ต่อราษฎรเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิธีการแปลงสภาพอากาศให้เกิดฝนได้ในยามแล้งน้ำ โครงการฝนหลวงเป็นโครงการในพระราชดำริของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยาก ที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค รวมไปถึงการใช้ในทางเกษตรกรรม เนื่องมาจากสภาวะแห้งแล้ง พบได้บ่อยในฤดูหนาว และฤดูร้อน ซึ่งความแห้งแล้งนี้เกิดจากความคลาดเคลื่อนของฤดูตามธรรมชาติ เช่น ฤดูฝนล่าช้าหรือหมดไวกว่าปกติ

     ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงศึกษาสภาพอากาศ ลักษณะต่างๆ รวมไปถึงภูมิประเทศของไทย ที่อยู่ในภูมิภาคเขตร้อน ทำให้อยู่ในอิทธิพลของมรสุมทวีปเอเชีย โดยเฉพาะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นฤดูฝน และเป็นฤดูเพาะปลูกประจำปีของประเทศไทย พระองค์จึงดำริคิดว่าจะสามารถดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝนตกได้นั้นเอง ดังนั้นตั้งแต่ พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้า วิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยา และการดัดแปลงสภาพอากาศจนมั่นพระทัย ก่อนที่จะพระราชทานแนวคิดนี้ให้แก่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล หาลู่ทางทำให้เกิดการทดลองบนท้องฟ้าต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร