Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร เข้าสักการะพระแสงราชศัสตราประจำเมืองพิจิตร และพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดพิจิตร

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เข้าสักการะพระแสงราชศัสตราประจำเมืองพิจิตร และพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดพิจิตร ณ ห้องมั่นคง สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

     สำหรับพระแสงราชศัสตราประจำเมืองพิจิตร ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2444 ซึ่งขณะนั้นพระยาเทพาธิบดี (อิ่ม) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองพิจิตร ถือเป็นอาวุธสำคัญประจำองค์พระมหากษัตริย์ฐานะทรงเป็นจอมทัพ อีกทั้งเป็นอาวุธสำหรับแทงน้ำในพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาประจำปีในหัวเมือง โดยลักษณะพระแสงราชศัสตราประจำเมืองพิจิตรนั้น ด้ามทองฝักทอง ยาว 109 เซนติเมตร ด้ามยาว 34 เซนติเมตร ฝักยาว 75 เซนติเมตร ใบยาว 67 เซนติเมตร และใบกว้าง 3.2 เซนติเมตร

     สำหรับพระพุทธนวราชบพิตร เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริสร้างพระราชทานเป็นพระประจำจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2508 โดยพระพุทธนวราชบพิตรนี้ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตักกว้าง 23 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร ที่บัวฐานด้านหน้าบรรจุพระพิมพ์พระสมเด็จจิตรลดาไว้อีกองค์หนึ่ง และเมื่อเสร็จสิ้นการหล่อแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรให้เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัด ประดิษฐานไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดของทุกจังหวัด

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร