Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตรรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ภายใต้แนวคิด บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ในที่ประชุมกรมการจังหวัดพิจิตร ซึ่งมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ รณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งปีนี้จัดกิจกรมภายใต้แนวคิด บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมติดเข็มริ้บบิ้นสีขาว แสดงสัญลักษณ์ ร่วมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อ เพื่อสร้างสังคมให้ตระหนักต่อประเด็นปัยหาความรุนแรง และกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงทุกภาคส่วนสังคมให้เห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความ เจริญ มั่นคงต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร