Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ และพบปะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ

     วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 14.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง และที่ว่าการอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ และพบปะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดพิจิตร และการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ กำชับ

    - เรื่องประชุมคณะกรรมการตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อแจ้งข้อราชการให้กับประชาชนในหมู่บ้านทราบ

    - เรื่องปัญหายาเสพติด ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยศึกษากฎหมายตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้ใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่ของตนเอง

    - เรื่องปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อเกิดปัญหาภัยพิบัติขึ้น ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนรวดเร็ว คือเมื่อเกิดภัยพิบัติต้องให้ถึงที่เกิดเหตุทันที อย่างช้าคือ วันรุ่งขึ้นของวันที่เกิดเหตุ

    - เรื่องจิตอาสาให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมมือกันร่วมทำจิตอาสาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    - เรื่องพัฒนาหมู่บ้านให้ สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เหมาะกับสโลแกน"พิจิตรเมืองเล็ก แต่น่ารัก" จะให้มีการประกวดส่วนราชการ ท้องถิ่น หมู่บ้าน และจะมอบโล่รางวัลให้หน่วยงานส่วนราชการท้องถิ่น หมู่บ้าน ที่ชนะการประกวด

    - และฝากข้อคิดเรื่องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้พูดแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆ ของจังหวัดพิจิตรเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้อยากมาเที่ยวและเยี่ยมชมจังหวัดพิจิตร

    โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมประชุม

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร