Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

     วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่วัดโพธิ์ลอย ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท ซึ่งในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง 4 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้เปิดให้บริการประชาชน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้ 1.บริการการแพทย์ทั่วไป , 2.บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ , 3.บริการตรวจตา และ 4.บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่

     และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประกอบด้วย ประเภทการบริจาค 3 ด้าน ดังนี้ 1.บริจาคโลหิต , 2.บริจาคอวัยวะ และ 3.บริจาคดวงตา ทั้งเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ที่พระองศ์ทรงมีต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร