Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เร่งรัดการซ่อมแซมฝายยางในลำน้ำยม และขอให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย ย้ำเตือนอย่าเสี่ยงทำนาปรัง เสี่ยงผลผลิตเสียหาย

     นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะการแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมฝายยางสามง่าม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม ที่ชำรุดไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ

     นายนราพัฒน์ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นห่วงสถานการณ์แล้งปีนี้ เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนมีน้อย ได้เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานดูแลช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงฯ โดยเฉพาะการขอความร่วมมือเกษตรกรลดพื้นที่ทำนาปรัง ปลูกพืชน้ำน้อยทดแทน เช่น ข้าวโพดหลังนา พืชตระกูลถั่ว ซึ่งนอกจากใช้น้ำน้อยกว่าการทำนา ยังมีราคาดี เช่น ข้าวโพด มีโครงการประกันรายได้ ขณะที่ถั่วช่วยบำรุงดิน ฤดูกาลหน้าทำนาก็จะได้ผลดี แต่หากทำนาและลักลอบสูบน้ำมาใช้ จะส่งผลให้น้ำอุปโภคบริโภคขาดแคลน และหากน้ำหมดก่อนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผลก็จะเสียหาย จึงขอฝากให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้ดี นอกจากนี้ ได้ขอให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ ลงพื้นที่ดูความเหมาะสมในการแนะนำเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ โคเนื้อ หรือปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อลดพื้นที่ทำนาและสร้างรายได้เสริม รวมถึงให้สำนักงานประมงจังหวัดฯ สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ยังมีน้ำอยู่ เพื่อให้มีปลาบริโภค ลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วย

     ส่วนการแก้ปัญหาการกักเก็บน้ำในลำน้ำยม ซึ่งไม่มีเขื่อน ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซาก ได้ติดตามการจัดสร้างและซ่อมแซมฝาย 3 แห่ง ได้แก่ ฝายยางสามง่าม ฝายวังจิก และฝายโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งระยะเร่งด่วนจะมีการซ่อมฝายยางสามง่ามให้สามารถกักเก็บน้ำได้ทันฤดูฝนหน้าได้ ส่วนระยะยาวจะมีการจัดสร้างฝายทั้ง 3 แห่งภายใน 2 – 3 ปี ให้เป็นฝายขั้นบันไดที่สามารถชะลอน้ำในลำน้ำยมไม่ให้แห้ง เกษตรกรสามารถสูบไปใช้เพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภคได้

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร