Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตรจัดกิจกรรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด

     วันที่ 13 มกราคม 2563 ที่วัดท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดกิจกรรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ว่าด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

     โดยปกครองจังหวัดพิจิตร ผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งคัดเลือกเยาวชนอายุ 15-25 ปี จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั่วทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร จำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและหากิจกรรมการมีส่วนร่วมให้แก่เยาวชน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาภาคปกติ ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันของคนในชุมชน

     สำหรับการฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งจะมีการทำกิจกรรมต่างๆเช่น การฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึกระเบียบวินัย การเรียนรู้ถึงโทษภัยจากยาเสพติด ตลอดจนการเรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของเยาวชน เพื่อเป็นคนดีของสังคมต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร