Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยม รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร

     วันที่ 16 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ละคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อ.ตะพานหิน เพื่อสนองพระราชดำริและพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ โดยเฉพาะการนำโรงพยาบาลผนวกเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

     น.พ.กิตติโชค ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน กล่าวว่า รพ.ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2522 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง รองรับผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บจากจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียง โรงพยาบาลมีเป้าหมายพัฒนาเป็นองค์กรต้นแบบแห่งความสุข โดยแผนการดำเนินงานสำคัญในปี 2563 ได้แก่ การระดมทุนจัดสร้างอาคารฟอกเลือดด้วยไตเทียม และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ลดความแออัดและระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยนอก ซึ่งใช้บริการเฉลี่ยวันละ 732 คน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายในชุมชนเพื่อป้องกันดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน

     จากนั้น คณะกรรมการมูลนิธิ ตรวจเยี่ยมพบปะ “ชาวชุมชนพร้อมใจ” ณ ลานธรรม วัดตะพานหิน ซึ่งมีจุดเด่นในการรวมตัวอย่างเข้มแข็งของคนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน โดยมีผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 24 ชาวชุมชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพคนในชุมชน โดยประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล เทศบาล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามภาวะสุขภาพ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร