Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร วิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62 บรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ต่อยอดจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

     วันที่ 21 มกราคม 2563 ที่หอประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ ให้กับนักเรียน จำนวนกว่า 2,000 คน ซึ่งเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีวิทยากรจิตอาสา 904 ที่สำเร็จการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” มาอบรมให้ความรู้ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมกับข้าราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

     จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และคณะวิทยากรจิตอาสา 904 ฯ เดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อีกด้วย ทั้งนี้การฝึกอบรมขยายผล โครงการจิตอาสาฯ เป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยให้หน่วยราชการต่างๆที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร