Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือตอนล่าง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน พร้อมติดตามการบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกิน ที่จังหวัดพิจิตร

     คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา และนายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน ที่จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดพิจิตร จำนวน 300 คนเข้าร่วม

     โดยวุฒิสมาชิก ได้แนะนำเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว และเปิดเวทีให้ประชาชนได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่ ส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินและการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งในพื้นที่อำเภอโพทะเล มีแผนขุดลอกบึงสรรพงาย พื้นที่กว่า 360 ไร่ เพื่อเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก

     พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหาต่างๆ ที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน มีประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่ง สว. จะได้นำไปเป็นข้อมูลในการกลั่นกรองกฎหมายให้สอดรับกับสภาพปัญหาของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้บทเรียนจากจังหวัดพิจิตร ในการนำผังเมืองมาแก้ปัญหาที่ดินทำกิน แหล่งน้ำและพื้นที่ป่าให้เกิดความสมดุลด้วย

     ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ปัญหาทั้ง 2 เรื่องเป็นปัญหาเรื้อรังในพื้นที่ ซึ่งในส่วนของจังหวัดฯ จะเร่งรัดการดำเนินโครงการและงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน แต่ในส่วนของข้อกฎหมาย ก็ถือเป็นเรื่องดีที่สมาชิกวุฒิสภาลงมาติดตามปัญหาในพื้นที่ เพื่อจะได้นำไปสู่การแก้ปัญหาโดยกลไกของวุฒิสภาต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร