Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร วิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขพิจิตร ต่อยอดจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุม CK HALL นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการ อบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่สาธาณสุข ทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตรจำนวนกว่า 1000 คน โดยมีวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 มาเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการให้ความรู้ในงานด้านจิตอาสา ด้านศาสตร์พระราชา เพื่อให้เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการฝึกเพื่อพัฒนาบุคคลิกภาพ ปลูกฝังความมีวินัย

     สำหรับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ให้มีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติ และประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่หมู่คณะ และมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้นำความรู้และแนวคิดที่ได้รับ ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ แต่ละหมู่บ้าน ชุมชนต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึง เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร