Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร นำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

    วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

    จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เป็นวันสำคัญของชาติ ซึ่งพระมหาเจษฎาราชเจ้า แปลว่า พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และทำให้ชาติไทยธำรงความเป็นเอกราชสืบมาจนถึงปัจจุบัน

    พร้อมกันนี้ จังหวัดพิจิตร จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดพิจิตร ซึ่งจะได้นำบริจาคสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ และช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และนำไปช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบทโดยมียอดรวม 206,432บาท

    ทั้งนี้จังหวัดพิจิตร ได้นำมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขมาใช้อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดให้หน่วยงานที่จะขึ้นวางพานพุ่มดอกไม้ จำนวน 2 คน ใส่หน้ากากอนามัย พร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการแนะนำให้เว้นระยะห่าง ให้นั่งและยืนห่างกัน 1 เมตร ก่อนเข้าร่วมพิธีเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร