Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

อนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (พิจิตร) เห็นชอบปรับแผน การประชาสัมพันธ์ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (พิจิตร) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

    โดยนางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ อู่ดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานความก้าวการดำเนินงานตามแผนฯ ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดการสิ่งแวดล้อมรองรับภัยแล้งและอุทกภัย เข้าถึงยุติธรรมและความคุ้มครองป้องปรามทุจริตยุติความรุนแรง และการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ซึ่งในภาพรวมสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ 307 ชิ้นงาน เกินเป้าหมายที่วางไว้ 246 ชิ้นงาน อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่ไม่สามารถผลิตชิ้นงานได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ โครงการสังคมสูงวัยคุณภาพ คลินิกหมอครอบครัว โครงการยุติธรรมใส่ใจ ชาวพิจิตรร่วมใจไม่ทนทุจริต ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผน ที่ประชุมฯ จึงเห็นชอบร่วมกันในการปรับแผนปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในช่วง 6 เดือนหลัง ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19

    ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ยังได้รายงานสรุปผลการดำเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 106 ครั้ง มีประชาชนเข้าถึงทางสื่อโซเซียลของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร จำนวน 1,064,274 ครั้ง

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร