Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมสนทนาในรายการวิทยุ อสมท. ช่วง ผู้ว่าฯ พบประชาชน

     วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดพิจิตร อ.วชิราบารมี จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมสนทนาในรายการวิทยุ อสมท. ผู้ว่าฯ พบประชาชน โดยประเด็นในการการสนทนา ได้แก่

    1. ประเด็นเรื่อง สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid 19) ของประเทศไทยและจังหวัดพิจิตร

    2. ประเด็นเรื่อง มาตรการการผ่อนปรนของจังหวัดพิจิตร ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ. ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

    3. ประเด็นเรื่อง "ตู้ปันสุขจังหวัดพิจิตร อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ หยิบแต่พอดี"

    4. ประเด็นเรื่อง มอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

    5. ประเด็นเรื่อง สภาพอากาศจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

ทีมงาน ผวจ.

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร