Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

     วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายพยนต์  อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยในเวลา 13.00 น. ได้ลงพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และเวลา 15.00 น. ได้ลงพื้นที่อำเภอตะพานหิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร