Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชานุมัติ สนับสนุนการทำอาหารแจกประชาชน ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในพื้นที่ อ.บึงนาราง

     วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุมัติ สนับสนุนการทำอาหารแจกประชาชน ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ผ่านศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ วัดบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ในการนี้ พระพิศาลสาธุกิจ เจ้าอาวาสวัดบึงนาราง พร้อมด้วยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ร่วมแจกอาหารให้กับประชาชน

    โดยวันนี้เป็นเมนูผัดไทย มีประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สวมหน้ากาก ยืนต่อแถว เว้นระยะห่าง และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่อยวัดไข้ บริการเจลล้างมือก่อนเข้ารับอาหารดังกล่าว นอกจากนี้ จิตอาสาประจำศูนย์ฯได้นำอาหารไปแจกแก่ประชาชนที่ใช้บริการ ณ โรงพยาบาลบึงนาราง รวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการธนาคาร ธ.ก.ส. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ด่านคัดกรองโควิด -19 อีกด้วย

    สำหรับการทำอาหารแจกให้กับประชาชน กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2563 โดยแต่ละวัน จะสลับหมุนเวียนเมนูตามความเหมาะสม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด-19

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร