Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบโครงการถังเก็บน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการแรกในประเทศ ตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 3 ตำบล จังหวัดพิจิตร - พิษณุโลก แก้น้ำแล้ง น้ำท่วมซ้ำซาก คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2565

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบโครงการถังเก็บน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการแรกในประเทศ ตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 3 ตำบล จังหวัดพิจิตร - พิษณุโลก แก้น้ำแล้ง น้ำท่วมซ้ำซาก คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2565 มีพื้นที่ได้รับประโยชน์เกือบ 50,000 ไร่

      วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกันเปิดวาล์วน้ำจากถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ไหลไปตามท่อระยะทางกว่า 500 เมตร ลงพื้นที่นาข้าว สร้างความดีใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก หลังจากที่ต้องประสบภัยแล้งและรอคอยการแก้ปัญหามากว่า 30 ปี

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการถังเก็บน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 ตำบล จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นโครงการแรกและเป็นโครงการที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลป่ามะคาบ ตำบลทำฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต้องใช้น้ำจากคลองท่าหลวง คลองโกรงเกรง หนองและบึง แต่สภาพคลอง หนอง บึงต่างๆ ตื้นเขิน บางช่วงมีการพังทลายของตลิ่ง ทำให้ไม่สามารถเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน กรมทรัพยากรน้ำ จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการแก้มลิง โครงการอ่างพวง โครงการประตูระบายน้ำ โครงการเครือข่ายน้ำ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค น้ำท่วม น้ำแล้ง ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่โครงการ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2565 ใช้งบประมาณ 705 ล้านบาทเศษ ภายหลังจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ โครงการนี้จะสามารถกักเก็บน้ำตันทุนต่อปีประมาณ 9 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 3,332 ครัวเรือน พื้นที่รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น 49,936 ไร่

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งมอบโมเดลโครงการให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ และขอให้ประชาชนในพื้นที่ 3 ตำบลของโครงการ ช่วยกันดูแล บริหารจัดการประตูระบายให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรมทั้งยามเผชิญน้ำท่วมและน้ำแล้ง ส่วนในระยะเฉพาะหน้าที่ฝนมาล่าช้า หากมีงบประมาณก็จะช่วยเหลือเรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลให้พื้นที่ประสบภัยแล้งเพิ่มเติม แต่ก็ต้องตระหนักว่าเป็นการดึงน้ำใต้ดินมาใช้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือการร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าที่สุด

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร