Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตรเปิดโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563

     วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านแรงงานในการทำงานด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สิ่งที่พบจากการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป)

จัดทำโดย

ทีมงาน ผวจ.

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร