Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กกพ.เขต 2 แจงบทบาทหน้าที่หน่วยงาน สร้างเครือข่ายพันธมิตรกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พร้อมให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุนไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน

    สำหรับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นสำนักงานสนับสนุนการกำกับนโยบายของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน โดยสำนักงาน กกพ.ได้กำหนดให้แบ่งฝ่ายงานในส่วนภูมิภาครวมจำนวน 13 เขต และกำหนดให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นที่ตั้งของสำนักงาน กกพ.เขต 2 (พิษณุโลก) มีพื้นที่รับผิดชอบรวม 8 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน

    สำหรับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานประจำเขตในปัจจุบัน ทำหน้าที่กำกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอคำปรึกษาในด้านที่เกี่ยวข้อง สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 (พิษณุโลก) หมายเลขโทรศัพท์ 055-252924

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร