Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา สร้างความเข้มแข็ง “บวร” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พระราชสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็ง “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใช้กลไก “บวร” ในการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการงานร่วมกันของทุกภาคส่วน และส่งเสริมให้คนในชุมชนปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมถวายผ้าป่าสามัคคี กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นประดู่ป่า ต้นพยุง ต้นเหลืองปรีดียาธร และต้นทองอุไร จำนวน 1,000 ต้น และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน ปลายี่สก รวม 100,000 ตัว

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร