Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่และย้ายมาปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพิจิตร

      วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่และย้ายมาปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม รวมถึงสร้างเครือข่ายข้าราชการรุ่นใหม่ของจังหวัดพิจิตร ในเชิงโครงการบูรณาการ การทำงานร่วมกันในเรื่องต่างๆ โดยใช้งบประมาณจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของสำนักงานจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร