Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถ พึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

      วันที่ 15 กันยายน 2563 ที่เรือนจำจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยนายดิเรก สุขเกษม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิจิตร มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการฝึกอบรม และปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถ พึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

      ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัยการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์

      สำหรับเรือนจำจังหวัดพิจิตร มีผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้น 183 คน โดยฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 14 กันยายน 2563 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การอบรมพึ่งตนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การสรุปและประเมินผล การฝึกอบรมฯได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วน ผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้ผู้ฝึกอบรมสามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษจะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร