Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิจิตร - เดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก นำร่อง 12 กลุ่ม ส่งขายตลาด 4 ร. “โรงเรียน – โรงพยาบาล – ร้านอาหาร – โรงแรม” กระตุ้นภาคการเกษตรจากโควิด-19

      วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด มีคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐประชาจำหวัด (คสป.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

      โดยจังหวัดพิจิตร เน้นส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิจิตร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 12 กลุ่ม ครอบคลุมสินค้าประเภท ข้าว ผลไม้ อาหารแปรรูปและพืชผัก มีการออกแบบสติ๊กเกอร์ “ดาวชาละวัน” รับรองมาตรฐานความปลอดภัย และสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด มีการจับคู่ธุรกิจ จัดงานประชาพัฒนาอาหารปลอดภัย และส่งเสริมตลาด 4 ร. ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหารและโรงแรม ซึ่งมีการจัดทำเป็นเมนูสินค้าเกษตรปลอดภัย และจะจัดทำป้าย “เกษตรปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” มอบให้กับร้านค้าที่รับซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคอีกด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นการตลาดภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร