Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าฯ พิจิตร เดินสายมอบนโยบายแก่หน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ฝากประชาชนยึดหลักโคกหนองนาโมเดลสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

      วันที่ 6 ตุลาคม 2563 วันที่สองของการลงพื้นที่มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ของนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งได้ลงพื้นที่มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน โดยในช่วงเช้ามอบนโยบายในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก และช่วงบ่ายที่อำเภอโพทะเล

      ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ตระหนักเสมอว่าข้าราชการมีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิ ยึดหลักในการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท ส่วนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดพิจิตร ยังคงเป็นพื้นที่สีขาวไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป

      ด้านปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากโควิด-19 ให้ผู้นำทั้งท้องที่และท้องถิ่น พิจารณาเพิ่มพื้นที่ในการค้าขายให้กับพ่อค้าแม่ค้า เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ฝากให้ทุกภาคส่วนสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ “โคกหนองนาโมเดล” พร้อมขับเคลื่อนหลักการให้เข้าถึงประชาชน และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายปลูกกินเองในครอบครัว เหลือจากนั้นให้นำมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร