10/12 2563

พัฒนาชุมชนพิจิตร เร่งขับเคลื่อน "โคกหนองนาโมเดล" พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

      วันที่ 9 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม ครบรอบ 58 ปี วันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ณ วัดสระยายชี ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน พร้อมอ่านสารจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่มุ่งเน้นสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ “โคกหนองนาโมเดล” พร้อมขับเคลื่อนหลักการให้เข้าถึงประชาชน สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ก่อให้เกิดความมั่งคง ยั่งยืน ในชุมชน ต่อยอดสู่ความมั่นคงของประเทศ 

      นอกจากนี้ รองผู้ว่าฯพิจิตร ได้มอบใบประกาศให้กับบุคลากรพัฒนาชุมชนดีเด่นในด้านต่างๆ และร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จากนั้น ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมเด่นของบ้านสระยายชี ซึ่งได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัดและหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  โดยมีจุดเรียนรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านสระยายชี ศูนย์สาธิตการตลาด โรงสีสวัสดิการชุมชน และโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี

      สำหรับ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนในการจัดตั้ง ปัจจุบันเป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่มีความมั่นคง เป็นแหล่งเงินทุนให้กับประชาชนในการประกอบอาชีพ ขณะนี้มีสมาชิก 1,497 คน  มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 50 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเปิดสอนให้กับชุมชนต่างๆที่สนใจทำกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งจะมี 3 หลักสูตรให้ศึกษา โดยสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรได้โดยตรง

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร