Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ท้องถิ่นพิจิตร จัดอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง สร้างอาชีพให้กับผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19

      วันที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ช่วยเหลือผู้ที่ว่างงานและได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิด

      ซึ่งโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนโดยการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 12 เดือน เดือนละ 5,000 บาท   โดยมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่ของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

      สำหรับผู้ที่เข้าอบรมจะต้องผ่านการฝึกตามหลักสูตรของกรมอนามัยจำนวน 70 ชั่วโมงโดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 141 คน แบ่งออกเป็นจำนวน 2 รุ่น และมีระยะเวลาการฝึกอบรมแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 5 วัน ภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลประจำอำเภอ อีก 5 วัน จากนั้นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จะถูกแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและมีการปฏิบัติหน้าที่ ในเขตชุมชนหมู่บ้านของตนเองซึ่งจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2564

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร