Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2564 ที่ จ.พิจิตร กำชับให้ป้องปรามการทุจริต พร้อมเดินหน้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

      วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.พิจิตร นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2564" ซึ่งกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2563

      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเนื่องจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปรับเปลี่ยนนโยบายให้มีระบบการตรวจสอบในเชิงลึกมากขึ้น เน้นป้องปรามการทุจริต จึงต้องเพิ่มความเข้มแข็งของบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันสหกรณ์มีบทบาทในภาคการเงินของประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งเงินรับฝากและสินเชื่อ หากธุรกิจของสหกรณ์ไม่มั่นคง ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน การธนาคารของประเทศ และเนื่องจากเป็นสถาบันที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน หากเกิดการทุจริต จะก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประชาชนโดยตรง จึงมอบนโยบายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งเน้นการทำงานตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน และการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้โปร่งใส ปราศจากการทุจริต เป็นไปตามมาตรฐาน และมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อสามารถระงับ ยับยั้ง หรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชน

      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรด้วยว่า เป็นโครงการที่เปิดรับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรจากรุ่นพ่อแม่ ได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น และต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ให้หันมาประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ เป็นศูนย์กลางสำรวจความต้องการ และส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ มีเป้าหมาย 7,500 คน

      สำหรับจังหวัดพิจิตร ในปีงบประมาณ 2564 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 86 ราย จาก 12 อำเภอ ปัจจุบันมีผู้สมัครคงเหลือ 72 ราย จาก 12 อำเภอ ปัจจุบันได้ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หลักระดับอำเภอได้เข้าตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรของลูกหลานที่เข้าร่วมโครงการแล้งทั้งหมด 72 ราย ได้จัดประชุมเสวนาและการศึกษาดูงานด้านการเกษตรแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์สำหรับโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร สำหรับสหกรณ์พี่เลี้ยง 9 แห่ง วงเงิน 6.13 ล้านบาท

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร