Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดพิจิตร ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

      วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดพิจิตรที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการฯ มอบหมายภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      โดยในที่ประชุมมอบหมายภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามขั้นตอน กรอบเวลาที่กำหนด ในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อฝึกอบรมให้เป็นแรงงานมีฝีมือ ป้อนสู่ตลาดแรงงานในฐานะ "แรงงานมีฝีมือ" เพื่อได้เข้าทำงานในสถานประกอบกิจการอันจะช่วยให้มีรายได้ค่าจ้างสูงขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี

      ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาถึงหลักสูตรการฝึกที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ โดยจัดการฝึกทั้งในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและในสถานประกอบการ ในเบื้องต้นนี้ ได้ขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สำรวจความต้องการของนักเรียน เพื่อจะได้นำมาวางแผนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดการฝึกอบรมต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร