Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

คณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร เร่งพิจารณาการเสริมสภาพคล่อง ให้สหกรณ์การเกษตร ตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ให้ทันรองรับผลผลิตปี 2563/64 ของชาวนาที่กำลังออกสู่ตลาด

      วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาการดำเนินงานตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการคู่ขนานและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64

      นายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดพิจิตร อนุกรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า สถานการณ์การผลิตข้าวและผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 2563 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน 70,592 ครัวเรือน 124,303 แปลง พื้นที่ 1,732,523.74 ไร่ เรื่องสำคัญที่คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคือ การเสริมสภาพคล่องให้สหกรณ์การเกษตร ตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64 เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งหน่วยสำคัญนอกจากโรงสีในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร โดยที่ประชุมมอบหมายประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดพิจิตร และอุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ประสานโรงสีที่เข้าร่วมโครงการฯ กับสหกรณ์ทั้ง 17 แห่ง ให้เร่งปิดบัญชีตามโครงการฯ ในรอบปี 2562/63 ให้กับสหกรณ์ เพื่อให้ทันรองรับผลผลิตปี 2563/64 ที่กำลังออกสู่ตลาด

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร