Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด

       12 มกราคม 2564 นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์หลักระดับอำเภอที่มีการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรสมาชิกเกษตรกรทั่วไป

       จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดหวานและพริกซอสซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อย โดยส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชหลากหลายแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอโพทะเล ในความส่งเสริมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร โดยใช้ทุนภายในของตนเองในการบริหารธุรกิจ และได้รับเงินทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

       โอกาสนี้เข้าตรวจเยี่ยม การเพาะเลี้ยงตะพาบ และฟาร์มจระเข้ จำนวน 2 ฟาร์ม ที่ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ในความส่งเสริมของสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการเพาะเลี้ยง จากเกษตรกรในพื้นที่

       สำหรับการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามแผนปฏิบัติราชการในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค ให้กับสหกรณ์ และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร